Bierzmowanie

Informacje dla uczniów z klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz dla uczniów z klas I szkoły ponadpodstawowej, którzy chcą się przygotowywać do sakramentu bierzmowania

Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, wierząca i praktykująca systematycznie wiarę (codzienna modlitwa, niedzielna Msza św. wraz z przyjęciem Komunii Świętej (frekwencja minimum 51%, zgodnie z zasadami kwalifikacji w szkole), comiesięczna spowiedź w Pierwszy Piątek miesiąca, przewidziane rekolekcje), żyjąca w zgodzie z zasadami moralności chrześcijańskiej i biorąca udział w spotkaniach przygotowujących do udzielenia tego Sakramentu. Brak któregokolwiek z tych warunków powoduje odłożenie przyjęcia sakramentu do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości. Zgodnie z zarządzeniem biskupa bydgoskiego, z którym można się zapoznać pod niniejszym adresem: http://diecezja.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/10/WK-PDF.pdf przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata i rozpoczyna się w klasie VII szkoły podstawowej.
Oprócz tego, co przedstawiono powyżej, kandydata do bierzmowania obowiązuje:

 1. Pobranie i złożenie stosownej deklaracji o rozpoczęciu przygotowań do bierzmowania, według formularza otrzymanego od księdza na pierwszym spotkaniu, które ma miejsce:
  • dla kandydatów z klasy I szkoły ponadpodstawowej – 3 października 2021 r. o godz. 17.00;
  • dla kandydatów z klas VIII szkół podstawowych – 10 października 2021 r. o godz. 17.00;
  • dla klas VII szkół podstawowych – 11 października 2021 r. o godz. 18.00.
  Wypełnioną i podpisaną deklarację kandydaci oddają bezpośrednio księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania w niedzielę następującą po spotkaniu i po zakończonej Mszy św. W przypadku uzasadnionej niemożności należy to uczynić w nieprzekraczalnym terminie 15 dni od pierwszego spotkania.
 2. Systematyczny udział w szkolnych lekcjach religii. Nauczyciel religii wystawia zaświadczenie i wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Kandydaci do bierzmowania ze szkół ponadpodstawowych muszą je dostarczyć księdzu do końca kwietnia, ale wystawione nie wcześniej niż w kwietniu. Natomiast kandydaci z klas VII i VIII szkół podstawowych są zobowiązani dostarczyć stosowne zaświadczenie do końca czerwca, ale wystawione nie wcześniej niż w czerwcu. Wymagane jest uczestnictwo w lekcjach religii nieprzerwanie od I Komunii św.
 3. Systematyczny udział w spotkaniach formacyjnych organizowanych w kościele. Będą się one odbywać:
  • raz w miesiącu dla kandydatów z klas I szkół ponadpodstawowych i z klas VIII szkół podstawowych;
  • co drugi miesiąc dla kandydatów z klas VII szkół podstawowych.
  Każde spotkanie, jeśli nie zostanie inaczej ogłoszone, będzie się rozpoczynać Mszą św., w której uczestnictwo jest obowiązkowe, dlatego nie należy się spóźniać. Terminy kolejnych spotkań podawane będą w ogłoszeniach parafialnych, na spotkaniach i na stronie internetowej parafii. Obowiązek dowiadywania się o jego terminie spoczywa na kandydacie. Więcej niż dwukrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje przedłużenie przygotowania na kolejny rok. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwiać w ciągu siedmiu dni następujących po spotkaniu i uzupełnić w sposób uzgodniony z księdzem. Usprawiedliwienie podpisuje kandydat i rodzic (opiekun prawny). Usprawiedliwienie należy złożyć osobiście bezpośrednio księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania. W razie niepokonalnych trudności w terminowym złożeniu usprawiedliwienia należy informować o tym elektronicznie na adres email: paul1985@onet.eu
 4. Właściwe zachowanie na Mszach św., nabożeństwach i spotkaniach formacyjnych. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio (np.: rozmowy, śmiechy, korzystanie z telefonów komórkowych, przeszkadzanie innym), po upomnieniu, może zostać wyproszony. Taką sytuację traktuje się jako nieobecność, bez możliwości usprawiedliwienia.
 5. Wykazanie się znajomością treści katechizmowych, modlitw oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie szkolnej. W razie wątpliwości może zostać przeprowadzony egzamin przed bierzmowaniem.
 6. Uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych – szkolnych i parafialnych (terminy zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych). Ewentualne nieobecności należy jak najszybciej usprawiedliwić w taki sam sposób, jak nieobecność na spotkaniach formacyjnych.
 7. W październiku – uczestniczenie w modlitwie różańcowej w kościele o godz. 17.30. Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas I szkoły ponadpodstawowej przynajmniej 7 razy, a klas VII szkoły podstawowej – 5 razy.
 8. W Adwencie – udział w Mszach św. nazywanych roratami. Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas I szkoły ponadpodstawowej przynajmniej 7 razy, a klas VII szkoły podstawowej – 5 razy.
 9. W Wielkim Poście – w piątek udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, po Mszy św. o godz. 18.00, przynajmniej 4 razy [uczniowie klas VII SP – min. 3 razy]; a w niedzielę udział w nabożeństwie Gorzkich Żali (godzina zostanie podana), przynajmniej 3 razy [uczniowie klas VII SP– min. 2 razy].
 10. W maju udział w nabożeństwach ku czci NMP tzw. majowym. Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i klas I szkoły ponadpodstawowej przynajmniej 7 razy, a klas VII szkoły podstawowej – 5 razy. Godzina zostanie podana w późniejszym terminie.
 11. Posiadanie książeczki do bierzmowania (indeksu). Należy ją na bieżąco uzupełniać, m.in. wpisywać daty. PRZED Mszą św. Należy zostawiać ją na stoliku przy obrazie „Jezu Ufam Tobie”, a PO Mszy świętej odbierać w zakrystii. Z tego względu, że zdarzały się przypadki nieuczciwości i przychodzenia tylko po podpis, niedostarczenie książeczki na stolik przed Mszą św. lub nabożeństwem wiąże się z niemożliwością otrzymania podpisu. Ponadto należy strzec indeksu przed zniszczeniem lub zgubieniem, ponieważ jego utrata [lub celowe zniszczenie, zwłaszcza w sytuacji nieuczęszczania na nabożeństwa i Mszę św. i braku wymaganej frekwencji, gdyż takie przypadki też miały już miejsce] wiąże się z przedłużeniem przygotowania do bierzmowania na kolejny rok.
 12. Podczas Mszy św., nabożeństw i spotkań przebywanie w kościele, w jego części głównej, a nie na zewnątrz, w kaplicy czy na chórze.
 13. Ponadto [dotyczy tylko kandydatów z klas I szkół ponadpodstawowych]:

  1. Kandydaci, którzy byli ochrzczeni poza parafią p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy, mają obowiązek dostarczyć do końca listopada 2021 r. świadectwo chrztu z parafii, w której miał on miejsce. Należy je oddać do rąk własnych księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania.
  2. Do końca marca kandydaci mają obowiązek dostarczyć napisany odręcznie życiorys patrona, którego imię wybrali do bierzmowania. Jeśli imię z chrztu św. jest od świętego lub błogosławionego, zaleca się jego zachowanie przy bierzmowaniu.
  3. Do końca kwietnia należy podać dane świadka i dostarczyć zgodę z parafii jego zamieszkania na podjęcie tej funkcji. Świadkiem nie może być rodzic i rówieśnik bierzmowanego; najlepiej wybrać jednego z rodziców chrzestnych.
  4. Nauczyć się na pamięć: „Pragniemy, aby Duch Święty, Którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. 

  Ważne!

  Data udzielenia sakramentu bierzmowania: 19 maja br. o godz. 16.00.
   

  Terminarz kolejnych spotkań:

   • dla kandydatów do bierzmowania z klas VII i VIII Szkół Podstawowych odbędzie się w niedzielę 19 czerwca i rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00. Obecność obowiązkowa.