Bierzmowanie

2024

Regulamin organizacyjny dla Osób, które w sposób wolny, odpowiedzialny i konsekwentny pragną się przygotować oraz godnie przyjąć sakrament bierzmowania

Sakrament bierzmowania, w którym w specjalny sposób jest udzielony przez Kościół a przyjęty przez człowieka Duch Święty, czyli trzecia Osoba Trójcy Przenajświętszej, aby był rzeczywiście godnie i owocnie przyjęty musi być poprzedzony właściwym przygotowaniem.

Ten wielki Dar i Pomoc dla chrześcijanina w wyznawaniu wiary i podążaniu za Chrystusem, może przyjąć jedynie osoba, która jest wolna od jakiegokolwiek przymusu i pragnie do niego przystąpić tylko z motywów nadprzyrodzonych, a także jest ochrzczona i praktykuje systematycznie wiarę, czyli dba o:
1) codzienną modlitwę, 2) czynny i pełny udział we Mszy św. (wraz z przyjmowaniem Komunii Świętej) w każdą niedzielę, 3) spowiedź św. w każdy pierwszy piątek miesiąca, 4) udział w nabożeństwach okresowych – zgodnie z ustaleniami, 5) życie według zasad moralności chrześcijańskiej, 6) spełnienie innych wymogów, o których poniżej. Brak spełnienia któregokolwiek z ukazanych warunków nie powoduje odmowy, ale konieczne odłożenie przyjęcia sakramentu bierzmowania do czasu osiągnięcia należytej dojrzałości i odpowiedzialności w postępowaniu.

Zgodnie z Zarządzeniem Biskupa Bydgoskiego, z którym można się zapoznać pod niniejszym adresem: http://diecezja.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2017/10/WK-PDF.pdf przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata i rozpoczyna się już w klasie VII szkoły podstawowej. Cykl formacyjny rozpoczyna się z dniem 1 września i trwa do 31 sierpnia (tak jak rok szkolny, ale w wakacje nie ma spotkań i katechez formacyjnych).


Oprócz tego, co przedstawiono powyżej, kandydata do bierzmowania obowiązuje:

 1. Pobranie i złożenie stosownej deklaracji o rozpoczęciu przygotowań do bierzmowania, według formularza pobranego od księdza na pierwszym spotkaniu we wrześniu. Zostało ono odpowiednio
  wcześniej zapowiedziane w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej. Wypełnioną i podpisaną deklarację kandydaci oddają osobiście (a nie przez osoby trzecie) księdzu odpowiedzialnemu za
  przygotowanie do bierzmowania, w nieprzekraczalnym terminie ośmiu dni, po zakończonej Mszy św.: o godz. 18.00 w poniedziałek lub czwartek albo po każdej Mszy św. w niedzielę po tym spotkaniu.
 2. Systematyczny udział w szkolnych lekcjach religii. Nauczyciel religii wystawia zaświadczenie i wyraża zgodę na przyjęcie bierzmowania przez kandydata. Kandydaci do bierzmowania ze szkół ponadpodstawowych muszą je dostarczyć księdzu we wskazanym terminie przed bierzmowaniem, ale wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed przystąpieniem do bierzmowania. Natomiast kandydaci
  z klas VII i VIII szkół podstawowych spoza Szkoły Podstawowej nr 40 w Bydgoszczy są zobowiązani dostarczyć stosowne zaświadczenie do końca czerwca, ale wystawione nie wcześniej niż w czerwcu.
  Wymagane jest uczestnictwo w lekcjach religii nieprzerwanie od I Komunii św.
 3. Systematyczny udział w spotkaniach formacyjnych, organizowanych w parafii. Terminy kolejnych spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej parafii. Obowiązek dowiadywania się o nich spoczywa na kandydacie. Każdą nieobecność należy usprawiedliwić i uzupełnić, w przeciwnym razie nieobecności spowodują wydłużenie przygotowania. Ewentualne nieobecności należy usprawiedliwić w ciągu siedmiu dni po spotkaniu i uzupełnić w sposób uzgodniony z księdzem.
 4. Właściwe zachowanie podczas Mszy św., nabożeństw i spotkań formacyjnych. Kandydat zachowujący się nieodpowiednio (rozmowy, śmiechy, korzystanie z telefonów komórkowych, przeszkadzanie), po bezskutecznym upomnieniu zostanie wyproszony. Taką sytuację traktuje się jako nieobecność bez możliwości usprawiedliwienia, a w przypadku powtórzenia będzie skutkować odłożeniem bierzmowania do czasu osiągnięcia odpowiedniej dojrzałości.
 5. Wykazanie się znajomością koniecznych (podstawowych) treści katechizmowych, modlitw oraz wiedzą na temat bierzmowania. Dokonuje się to zasadniczo na katechezie szkolnej, ale przed bierzmowaniem kandydata obowiązuje zgłoszenie się na indywidualną rozmowę, która będzie tego dotyczyć.
 6. Uczestnictwo w rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych – szkolnych i parafialnych (terminy zostaną podane w ogłoszeniach parafialnych). Ewentualne nieobecności należy jak najszybciej usprawiedliwić w taki sam sposób, jak nieobecność na spotkaniach formacyjnych.
 7. Według ustaleń, podanych przez kapłana odpowiedzialnego za przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, kandydaci uczestniczą:
  • w październiku – w modlitwie różańcowej w kościele o godz. 17.30.
  • w Adwencie – w Roratach.
  • w Wielkim Poście – w piątek udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, po Mszy św. o godz. 18.00.
  • w maju udział w nabożeństwie ku czci Najświętszej Maryi Panny, tzw. majowym.
  • w czerwcu udział w nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa.
 8. Uczestnictwo w celebracjach Świętego Triduum Paschalnego w Wielki Czwartek i w Wielki Piątek (godz. 19.00) oraz w Wielką Sobotę (godz. 20.30) [godziny mogą ulec zmianie].
 9. Posiadanie książeczki do bierzmowania (indeksu). Należy ją na bieżąco uzupełniać wpisując daty. Przed Mszą św. należy zostawiać ją na stoliku lub w koszyku przy obrazie „Jezu Ufam Tobie”, a po Mszy świętej odbierać w zakrystii lub w kaplicy. Ze względu, że zdarzały się już przypadki nieuczciwości i przychodzenia tylko po podpis, niedostarczenie książeczki we wskazane miejsce przed Mszą św. lub nabożeństwem wiąże się z niemożliwością otrzymania podpisu. Ponadto należy strzec ją przed zniszczeniem lub zgubieniem. Jej utrata [lub celowe zniszczenie, zwłaszcza w sytuacji nieuczęszczania na nabożeństwa lub Msze św., gdyż takie przypadki miały już miejsce] wiąże się z przedłużeniem przygotowania do bierzmowania na kolejne lata, do czasu zrealizowania programu.
 10. Podczas Mszy św., nabożeństw i spotkań obecność w kościele, a nie na zewnątrz lub na chórze.

Ponadto

[dotyczy tylko kandydatów z klas I szkół ponadpodstawowych]:

 1. Ci, którzy zostali ochrzczeni poza parafią p.w. św. Maksymiliana Kolbego w Bydgoszczy, mają obowiązek dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do końca listopada świadectwo chrztu św. z parafii,
  w której miał on miejsce. Należy je oddać do rąk własnych księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie do bierzmowania.
 2. Do końca marca obowiązkowo dostarczyć napisany odręcznie życiorys patrona, którego imię zostało wybrane do bierzmowania. Można zachować imię otrzymane na chrzcie św., jeśli ma się już świętego lub błogosławionego patrona.
 3. Do końca kwietnia należy dostarczyć dane świadka i zgodę z parafii jego zamieszkania na podjęcie tej funkcji. Świadkiem nie może być rodzic i rówieśnik bierzmowanego; najlepiej wybrać jednego z rodziców chrzestnych, jeśli to możliwe.
 4. Obowiązkowo nauczyć się na pamięć: „Pragniemy, aby Duch Święty, Którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”.
 5. Data udzielenia sakramentu bierzmowania: w maju 2024 r.

Ważne dla wszystkich kandydatów!

 1. Kontakt do księdza odpowiedzialnego za przygotowanie do bierzmowania (adres e-mail): kspawelrybka@gmail.com (wybierając się na rozmowę lub w celu załatwienia jakichkolwiek spraw, ze względu
  na różne obowiązki, należy się uprzednio skontaktować i umówić).
 2. Terminarz spotkań:
  – Kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas I szkół ponadpodstawowych zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne: 19 listopada 2023, 17 grudnia 2023, 14 stycznia 2024, 4 lutego 2024, 17 marca 2024, 21 kwietnia 2024 oraz 19 maja 2024 roku.