Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego jako „fundamenty całego życia chrześcijańskiego” (KKK nr 1212) są zawsze sakramentami wiary (por. Dz 2,38; 16,31-33; KL 59), wiarę zakładają, wiara towarzyszy ich celebracji i wprowadzają w życie wiary. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Dlatego przed udzielaniem sakramentów dorosłym Kościół głosi słowo Boże w formie kerygmy, która ma prowadzić do początkowego nawrócenia (OCHWD nr 9-11); katechezy wyjaśniającej zasady wiary, modlitwy i życia chrześcijańskiego (OCHWD nr 19); po ich przyjęciu, w formie katechez mistagogicznych i homilii będącej stałym wezwaniem do dochowania wierności Bogu i doskonalenia życia chrześcijańskiego (OCHWD nr 25-26). W procesie rozwoju i umacniania wiary pomaga katechumenom liturgia, w której wyznają swą wiarę ustami i sercem oraz wyrażają gotowość potwierdzania jej całym swoim życiem. „Wiara wymagana do chrztu nie jest wiarą doskonałą i dojrzałą, ale zaczątkiem, który ma się rozwijać” (KKK nr 1235). Wtajemniczenie chrześcijańskie oznacza proces chrystianizacji czyli „stawania się” chrześcijaninem, złożony z wielu etapów i rozciągnięty w czasie, polegający na osiągnięciu dojrzałości w nawróceniu i wierze, a następnie włączeniu człowieka w misterium Chrystusa i Kościoła (por. KKK nr 1248). Dla dorosłych dokonuje się ono w czasie trwającego kilka lat katechumenatu, za pomocą ściśle określonych przez Kościół czynności i obrzędów o charakterze publicznym i symbolicznym. Główne miejsce zajmują sakramenty chrztu, bierzmowania i Eucharystii. W sakramentach tych, mocą Ducha Świętego, Kościół uobecnia zbawcze misterium Chrystusa, w którym przez wiarę i miłość uczestniczą katechumeni: „wtajemnicze­nie chrześcijańskie polega przede wszystkim na pierwszym sakramentalnym uczestnictwie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa” (OCHWD nr 8). Dzięki sakramentom wtajemniczenia chrześcijańskiego dokonuje się całkowita przemiana (transformacja) wewnętrzna człowieka (śmierć i zmartwychwstanie z Chrystusem), następuje włączenie (inkorporacja) do Kościoła jako wspólnoty zbawienia, aby odtąd żył nowym życiem aż do ostatecznego spotkania ze Zmartwychwstałym. Dlatego sakramenty wtajemniczenia są fundamentem całego życia chrześcijańskiego (por. KKK nr 1212).

Do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego zaliczamy:

chrzest święty

bierzmowanie

Eucharystia